Viziune și misiune

Viziunea Colegiului Economic Arad, ca școală a secolului XXI, urmărește formarea și dezvoltarea capacității de gândire creativă și divergentă, utilizând în diferite situații concrete cunoștințele și competențele dobândite, motivația și disponibilitatea de a reacționa pozitiv la schimbare, asumarea unor valori democratice și atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, atitudini ce decurg în mod esențial din valoarea demnității umane. Subliniem în acest sens, respectul pentru diversitatea culturală și lingvistică, păstrarea și dezvoltarea patrimoniului cultural național și european, combaterea excluderii sociale și a discriminărilor, progresul social.

Înțelegând faptul că respectul pentru demnitatea umană precum și efectivitatea drepturilor și libertăților fundamentale depind nu numai de protecția lor juridică, ci și de promovarea lor prin educație, formare și informare, colectivul de cadre didactice din colegiul nostru a căutat în permanență să-i familiarizeze pe elevi cu practicile democratice și să-i încurajeze să participe activ în viața școlii și a comunității, pentru a-și forma și dezvolta competențe necesare într-o societate europeană de succes.

Fiecare dintre activitățile curriculare sau extracurriculare derulate în cadrul proiectelor menționate anterior (atât cele de formare continuă a personalului didactic pentru perfecționare profesională, cât și în cadrul proiectelor transnaționale dintre școli și instituții), a urmărit și a contribuit la formarea de atitudini la elevi și cadre didactice din care rezultă, conștientizarea de către aceștia a faptului că demnitatea umană nu depinde de naționalitate, culoare, sex, vârstă, poziție socială, starea de sănătate, diagnostic etc. Toate aceste proiecte au promovat dialogul și cooperarea multinațională, precum și diversificarea învățării limbilor străine în școala noastră.

Pentru ca dreptul la demnitate și justiție în sensul cel mai cuprinzător al termenului, inclusiv acela de dreptate și justiție socială, să fie o construcție durabilă, a fost necesară, de asemenea, și luarea în considerare a dimensiunii spirituale a drepturilor omului, alături de cultivarea respectului pentru valorile comune care stau la baza ansamblului drepturilor fundamentale ale ființei umane. Prin urmare, dimensiunea spirituală a drepturilor omului a fost intrinsecă oricărei abordări educative curriculare sau extracurriculare desfășurate în colegiul nostru, corelându-se în permanență între ele, libertatea și responsabilitatea persoanei umane, identitatea individuală și solidaritatea socială, circuitul valorilor universale și specificul românesc în perceperea și integrarea drepturilor omului.