Info

Ştiri şi Evenimente

Burse semestrul II

Recomandă:


Depunerea dosarelor de burse pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021 se va face până MIERCURI 17.02.2021 la profesorii diriginţi.
ACTE NECESARE pentru acordarea burselor de merit, performanţă, studiu, ajutor social şi ocazionale pentru Anul şcolar 2020 – 2021 semestrul II.
Bursele de merit şi Bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

cerere

Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului liceal sau profesional;

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor / concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.

Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin.(1) lit. a) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului liceal sau profesional.
Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii alin.(1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.

Lista olimpiadelor și concursurilor naționale precum și a competițiilor / concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit menționate la alin.(1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizată și va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin.(1) lit. b) sau lit. c).

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică decât 10.

Dosarul va contine:

Cerere
Copia diplomelor acolo unde este cazul
Extras de cont pentru virament bancar
Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie ( 2350lei – studii superioare, 3000 lei – construcții, studii medii 2300 lei ) și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului liceal sau profesional.

Dosarele vor contine:

Cerere
Copie Certificat de Nastere elev si pentru toti fratii-unde este cazul
Venitul lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni egal cu salariul minim pe economie –2300 LEI
Media generala-peste 7,00 si nota 10 la purtare in semestrul anterior celui care in care se acorda bursa
Extras de cont pentru virament bancar


Bursa de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.

Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista competițiilor / concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin.(1) va fi actualizată și va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate mai sus.

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică decât 10.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.


Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare.

Dosarul va contine:

cerere
copie dupa diploma – pt.olimpicii care au ocupat locurile I,II,III la fazele nationale ale olimpidelor si concursurilor scolare nationale
copie dupa diploma – pt. olimpicii calificati la faza internationala si alte rezultate de valoare, cu caracter cultural-artistic, sportiv, tehnico-stiintific
extras de cont pentru virament bancar
Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:
a) orfani de ambii părinți sau bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.

Dosarul bursa de orfan va contine:

Cerere
Copie xerox – Certificat de Nastere – elev
Certificat de deces
Extras de cont pentru virament bancar
Dosarul bursa de boala va contine:

Cerere
Certificat medical tip,original, cu specificatia”pt.bursa scolara”, eliberat de specialist si avizat de medicul de familie/medicul Cabinetului scolar
Extras de cont pentru virament bancar
b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;
c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (693 lei – studii medii/ 707 lei – studii superioare/ 887 lei – construcții);
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți / reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie (1040 lei/ 1060 lei – studii superioare/ 1331 lei – construcții).

Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor nete lunare ale familiei, la fel ca la bursa de ajutor social.

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.

Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. Prin excepție, elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit.
Elevii care se încadrează la bursa de studiu și bursa de performanță sau bursa de merit, care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare în următoarele situaţii:
a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare;
b) absolvenţilor învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.


Dosarul pentru celelalte tipuri de burse de ajutor social va contine:

cerere
copie Certificat de Nastere elev si pentru toti fratii – unde este cazul
adeverinte scolare de la frati-unde este cazul, cu mentiunea ca primesc/nu primesc bursa pe ultimele 12 luni
adeverinta de salariu-de la ambii parinti- cu venitul net mediu lunar pe ultimele 12 luni
daca sunt cazuri de pensionari- taloanele cu venitul pe ultimele 12 luni
daca sunt cazuri de somaj – adeverinta cu venitul mediu lunar pe ultimele 12 luni
declaratie de la Notariat ca nu detin terenuri agricole si nu au venituri suplimentare
daca sunt cazuri cand parintii nu sunt incadrati in munca-adeverinta venituri supuse impozitului de la ANAF
extras de cont pentru virament bancar

PRECIZARE: – Toate adeverintele de venituri salariale, taloanele de pensie, adeverintele de somaj, adeverintele elevilor, declaratiile notariale- se revizuiesc semestrial in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui semestru!

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia suplimentara pt. familiile cu multi copii

 

Publicat la: 12 Feb 2021